Opomnik: Poročanje o embalaži dani v promet v letu 2019 in poročanje o odpadkih - rok: do 31.03.2020

Opomnik: Poročanje o embalaži dani v promet v letu 2019 in poročanje o odpadkih - rok: do 31.03.2020

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajete v promet v Sloveniji do 15.000 kg embalaže letno (velja tudi za zelo majhne količine !) in niste plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, morate Agenciji RS za okolje (ARSO) kakor v preteklem letu tudi letos poročati o embalaži. Podlaga za to je  novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je uvedla obveznost vpisa v evidenco, vodenje podatkov in poročanje.

Poročati morate zavezanci, ki ste:

Pogoj, da boste lahko poročali o letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2019 je, da ste (že) vpisani v register pri ARSO, saj je poročanje, kakor že v lanskem letu, možno izključno preko aplikacije Embalaža. (Za vpis novonastalih zavezancev je rok v 30 dneh od spremembe.

Do 31. 3. 2020 morate torej vsi embalerji in pridobitelji oz. uvozniki embaliranega blaga ter proizvajalci, pridobitelji oz. uvozniki servisne embalaže, ki dajete navedeno embalažo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2019. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk morate poročati o številu teh vrečk, ki ste jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke.

V aplikacijo se kakor v preteklem letu poroča o masi embalaže dane v promet (v kilogramih), o vrstah embalažnega materiala (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo – v ta namen morajo podjetja voditi lastno evidenco) ter o načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo. To je lahko skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema zaradi majhnih količin v skladu s 36. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Več o poročanju si lahko preberete v februarski reviji Obrtnik podjetnik (str. 4 in 5).

Aplikacija za poročanje bo predvidoma na voljo po 24.02.2020 in sicer na spletni strani ARSO na povezavi https://okolje.arso.gov.si/embalaža. Do aplikacije dostopate s klikom na točko 3. Poročanje.

Podpora uporabnikom :

E-naslov: embalaza.arso@gov.si
Tel: 386 (0)1 4784 557
Centrala: 386 (0)1 4784 000

Prav tako je potrebno do 31.03.2010 poročati o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019 

 

V skladu z Uredbo o odpadkih je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. V primeru odpadnih olj, je dolžnost poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine.
V kolikor ste povzročitelj odpadkov, morate ponovno oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019. Poročilo morate oddati najkasneje do 31.3.2020.

Namen priprave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP)  je pridobiti podatke o vrstah in količini odpadkov, nastalih v poslovnih subjekt ih pri izvajanju proizvodne ali storitvene dejavnosti ter o načinih ravnanja z njimi.

ZAKONODAJNA OSNOVA: 29. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011)

KDO MORA IZPOLNITI OBRAZEC (ODP): Poročevalske enote so poslovni subjekti z različnih področij, ki so med opravljanjem svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti proizvedli odpadke.

Na Agenciji RS za okolje (ARSO) bodo objavljena dodatna navodila in obrazci: http://www.arso.gov.si/. Pozor: dokument Nastali odpadki in ravnanje z njimi: ODP ima več zavihkov!)

Pozorni morate biti na KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV, ki je določen s sklepom Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov (2014/955/EU). Seznam odpadkov si lahko ogledate tudi na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Seznam odpadkov), link: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/klasifikacijski%20seznamCELEX-32014D0955.pdf 

Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Posebej pozorni pa morate biti na klasifikacijsko številko, kjer je poleg številka tudi oznaka zvezdice * to pomeni  nevaren odpadek.  Pazite tudi lastnosti, zaradi katerih so posamezni odpadki nevarni. Uredba o odpadkih to definira z Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, ki jo na spletni strani ARSO najdete kot dokument »Priloga III - Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni« oz na linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1357

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POROČANJEM IN POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV ODP:

Agencija RS za okolje: e-pošta: odpadki.arso@gov.si, tel: (01) 478 45 36, (01) 478 44 46, (01) 478 45 59 in (01) 478 45 14 v času uradnih ur

Statistični urad RS: e-pošta: porocanje.surs@gov, tel: 080 18 48 v času uradnih ur

Kot pomoč pri izpolnitvi obveznosti glede embalaže, odpadne embalaže in odpadkov in poročanju smo za vas pripravili seminar, kjer vam  bomo odgovorili  na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega ali sodite med embalerje (naredite izdelek in ga na mestu proizvodnje zapakirate v embalažo, npr.naredite pohištvo/kovinski izdelek oz. polizdelek, ga ovijete s folijo in položite na paleto), v katerih primerih moramo poročati za palete (povratne ali nepovratne)uporabljate servisno embalažo (embalaža, ki se uporablja na prodajnih mestih), kako je v primeru proizvodnje npr.živil z drugo blagovno znamko (čigave so v tem primeru obveznosti vezane na embalažo) kako je z uporabo in zaračunavanjem plastičnih nosilnih vrečk po 1.1.2019, zahteve za pridobitelje embaliranega blaga (primer: uvozimo surovine iz tujine in jih uporabimo v proizvodnji), kako vodimo evidence in napišemo poročilo.

Pogledali  bomo tudi zakonske zahteve, ki jih morate izpolnjevati kot povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava načrta gospodarjenja z odpadki, začasno shranjevanje odpadkov, ipd.) Več o seminarju si poglejte na povezavi.

Seminar bo v sredo, 11.3.2020, ob 10 uri, v  Mali dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem. Seminar je za člane OOZ Ravne na Koroškem BREZPLAČEN.

Prijave na seminar zbiramo po e-pošti maja.savc@ozs.si najkasneje do ponedeljka, 09.03.2020.