Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih RRA Koroška kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Koroške regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroške (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 2.449.945,92 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 765.608,10 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite. Od tega zneska je za garancije, izdane v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi za male začetne naložbe, namenjeno 1.500.000,00 EUR. V kolikor se ta znesek v letu 2017 ne porabi, se preostanek sredstev nameni za izdajo garancij po tem razpisu.

Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška v Uradnem listu RS, št. 22/2017 dne 28. 4. 2017 objavila tudi Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2017 (razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo svoj sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroške: Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu za manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem javnem razpisu.

Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja po dveh shemah. V kolikor je garancija po tem javnem razpisu izdana v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih naložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta 1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in garancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni shemi BE01-5940117-2015/I (B). V ostalih primerih se uporablja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014 (A). Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regionalne državne pomoči (B) se uporabljajo Določbe o regionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika o dodeljevanju spodbud, za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« (A) pa Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.