Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: s finančno podporo MSP-jem pri izvedbi nastopa na mednarodnih sejmih v tujini bomo MSP-jem olajšali vstop na tuje trge, posledično se bo povečala prepoznavnost MSP-jev in njihovih izdelkov/storitev.

Pogoji za kandidiranje

Pogoji za kandidiranje so objavljeni v javnem razpisu.

Upravičeni stroški

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini.

Formula za izračun višine standardnega stroška za mnajetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

Pri čemer velja:

- m2 = velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) zaokroženo na štiri (4) decimalna mesta

- Y = 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)

- Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m2, maksimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 120 m2

- Izračunan znesek SSE se zaokroži na dve decimalni mesti navzdol

Znesek sofinanciranja (upravičen javni izdatek) se izračuna po naslednji formuli:

SSE * m2 * Y

- Izračunan upravičen javni izdatek se zaokroži na dve decimalni mesti

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.400.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

Več o razpisu si poglejte TUKAJ.