Napotitve na delo v Združene države Amerike

Napotitve na delo v Združene države Amerike

S 1. februarjem 2019 je  začel veljati sporazum o socialni varnosti z Združenimi državami Amerike. Napotitve na delo v Združene države Amerike lahko trajajo do pet let ali pa nad pet let. Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ko gre za napotitve na delo zaposlene osebe ali prenosa opravljanja samozaposlitvene  dejavnosti v Združene države Amerike za dobo do petih let, delodajalec oziroma samozaposlena oseba izpolni vprašalnik za delodajalce. Ta je podlaga za izdajo obrazca oziroma potrdila SI/USA 1. To potrdilo potrjuje, da za napoteno osebo še naprej veljajo zakoni Republike Slovenije, ki urejajo tako pokojninsko in invalidsko zavarovanje, razen določb glede dajatev za preostalo delovno zmožnost, kot obveznost vključitve v sistem socialnega zavarovanja.

Kadar prekinitev napotitve oziroma prenosa opravljanja samozaposlitvene dejavnosti traja do vključno šest mesecev, se ta čas tudi všteje v celotno petletno obdobje napotitve. V primeru prekinitev napotitve, ki trajajo več kot šest mesecev, je po tem času možna ponovna napotitev do petih let na delo v Združene države Amerike, a le, če ne gre za opravljanje enakih del. Naj obenem omenimo, da sklenjeni socialni sporazum ne ureja pravic do zdravstvenih storitev v drugi državi pogodbenici.  

Ko gre za osebe, ki so zaposleni kot so častniki ali člani posadke na plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ali potujoči zaposleni letalskih prevoznikov, ki opravljajo delo v obeh državah, se taki primeri in še nekateri drugi ne obravnavajo kot napotitev zaposlenega na delo. V zgoraj naštetih primeri, ko ne gre za napotitev zaposlenega na delo v drugo državo, se primeri obravnavajo izključno kot določitev veljavne zakonodaje. Za tovrstne posebne primere Območna enota Ljubljana ZZZS  na podlagi ustrezno izpolnjenega vprašalnika izda potrdilo o kritju SI/USA 1 največ za obdobje dveh let. Po preteku dveh let pa je potrebno ponovno izpolniti nov vprašalnik, ki omogoča ponovno takojšnjo izdajo novega potrdila.

V primerih napotitve na delo s strani delodajalcev ali ko gre za opravljanje samozaposlitvene dejavnosti umetnikov ali članov gostujoče skupine v ZDA se predloži poseben vprašalnik. Ta je namenjen le tej kategoriji napotenih na delo v Združene države Amerike, in sicer za obdobje, ko napotitve ne presegajo devetdeset dni. Na podlagi omenjenega vprašalnika izda Območna enota Ljubljana ZZZS potrdilo SI/USA 1A.

Za napotitve na delo zaposlene osebe ali samozaposlene osebe v Združene države Amerike za dobo nad pet let delodajalec, zaposlena oziroma samozaposlena oseba naslovi vlogo za dogovor o izjemi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma na e-naslov: gp.mddsz@gov.si  in obenem posreduje ustrezen vprašalnik.

Predlog omenjeno ministrstvo pošlje komisarju za socialno varnost v Združene države Amerike ter po prejemu odgovora obvesti delodajalca oziroma samozaposleno osebo in Direkcijo ZZZS. Ta pa v nadaljevanju Območni enoti Ljubljana, ki nadaljuje postopek skladno z odgovorom.

Organ, ki je pristojen za izdajo omenjenih obrazcev oziroma potrdil je ZZZS, Območna enota Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva ulica 24, Ljubljana. 

Zdenka Bedekovič

svetovalka – specialistka v Svetovalnem centru Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in predavateljica. Bila je predstavnica OZS v delovni skupini pri pripravi novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.