Pomoč sorodnika – brezplačno kratkotrajno delo

Pomoč sorodnika – brezplačno kratkotrajno delo

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki. Traja lahko največ 40 ur mesečno.

Opravljajo ga lahko:

Kratkotrajno delo je opredeljeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Kaj šteje za delo na črno, si lahko preberete tukaj.

Ta vrsta dela ne šteje kot delovno razmerje, zato ga lahko zgoraj navedene osebe opravljajo ne glede na to, če so že v delovnem razmerju ali ne. Opravljajo ga lahko tudi upokojenci, osebe, ki imajo popoldanski s. p. in tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje. Ker je kratkotrajno delo brezplačno, to ne vpliva na višino in izplačilo pokojnine.

Pri izvajanju tovrstnega dela je treba ravnati skladno s predpisi o delovnih razmerjih, ki veljajo glede dela otrok, mlajših od 15 let, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti. Pri tem je treba upoštevati tudi predpise o varnosti ter zdravju pri delu.

Vodenje evidence

Za vsako osebo, ki izvaja kratkotrajno delo, mora delodajalec voditi evidenco o delu, ki je opravljeno, in o osebi, ki ga je opravila. Delavec mora evidenco podpisati dnevno ob začetku in zaključku opravljanja dela. Za namene evidence mora delodajalec zbrati in zabeležiti naslednje podatke:

Delodajalec mora evidenco hraniti še dve leti po prenehanju opravljanja dela s strani družinskega člana. Vodenje evidence je obvezno, opustitev pa se kaznuje z globo od 1.200 do 2.500 evrov.

Evidenca o opravljanju kratkotrajnega dela

Za vsako osebo, ki izvaja kratkotrajno delo, mora delodajalec voditi evidenco. Za namene evidence mora delodajalec zbrati in zabeležiti naslednje podatke:

Prenesi dokument

Prijava v zavarovanje

Delodajalec mora osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za ta namen izpolni obrazec M12 –  Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pavšalni prispevek od januarja 2019 znaša 5,03 evrov mesečno, ki ga plačuje do odjave iz zavarovanja (obrazec M12 – Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni). 

Pozor pri izdajanju gotovinskih računov

Če bo družinski član pomagal pri delih, ki vključujejo izdajanje gotovinskih računov, mora biti v blagajno vpisan kot uporabnik, s svojim imenom in davčno številko.

vir:http://www.minimax.si/blog-pomoc-sorodnika-brezplacno-kratkotrajno-delo/