Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, katerega namenje izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za mala in srednja podjetja v turizmu, in sicer za sofinanciranje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter ukrepov za zmanjšanje rabe energije in snovi. Na voljo je skupno 21,5 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, velik del je namenjen vzhodni kohezijski regiji, in sicer 18 milijonov evrov.

Cilji javnega razpisa so:

Kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:

V vlogi morajo biti zgoraj navedeni kazalniki učinka in rezultata obvezno opredeljeni. Opredeljeni morajo biti realno, doseganje kazalnikov se preverja glede na napovedi v vlogi.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD 2008):

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.

Energetska obnova objektov in snovna učinkovitost

Namen in cilj energetske obnove objekta in snovne učinkovitosti mora biti doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter večja poraba obnovljivih virov energije.

Izdatki za izvedbo ukrepov za doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter večjo porabo obnovljivih virov energije vključujejo plačila za vse stroške, povezane z izvedbo energetske obnove objektov ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na večjo energijsko in snovno učinkovitost in večji delež obnovljivih virov energije.

Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

Stroški oz. izdatki upravičenca bodo upravičeni od datuma predložitve vloge za sofinanciranje, razen stroški za izdelavo energetske izkaznice oz. elaborata gradbene fizike, ki so lahko upravičeni od objave javnega razpisa.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 30. 9. 2022.

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih od 2020 do 2022.

Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v posameznem letu, bodo morali posredovati ZZI najkasneje do vključno 30. 9. tekočega leta.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se prične 1.1.2020 in se zaključi 31. 12. 2022.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 18.088.731,29 EUR in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.466.599,12 EUR.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Dodatne informacije

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Odgovori na vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Kontakt

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Priloge