Subvencije in posojila EKO SKLADA

Subvencije in posojila EKO SKLADA

Subvencije in posojila pod ugodnimi pogoji lahko dobite za kopico različnih naložb, pa naj bo to sončna elektrarna ali pa nova okna

Za spodbujanje do okolja prijaznih naložb je pri nas v prvi vrsti odgovoren Eko sklad, ki ima na voljo več odprtih pozivov za sofinanciranje naložb. Trenutno imajo odprtih pet pozivov za subvencije:

1. V okviru poziva z oznako 71SUB-SOOB17 lahko podjetja dobijo subvencijo za naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije oziroma za mikro sončne elektrarne. Dobiti je mogoče 180 evrov za en kilovolt-amper inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo, spodbuda pa je lahko dodeljena za največ 80 odstotkov priključne moči odjemnega mesta. Subvencije so namenjene vzpostavitvi naprave za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev. 

2. Za podjetja so v okviru poziva z oznako 67SUB-OBPO19 na voljo tudi subvencije za skupne naložbe pri obnovi starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, in sicer za:

V okviru tega poziva je mogoče dobiti subvencijo ne le za energetske obnove bloka, ampak tudi za stanovanjsko-poslovne stavbe in poslovne stavbe z več lastniki.

Vlogo za pridobitev subvencije lahko v imenu upravičencev vloži upravnik stavbe, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb. Upravičenci lahko dobijo subvencijo, s katero je mogoče kriti do največ 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Če pa upravičenci kandidirajo z isto vlogo za izvedbo najmanj treh ukrepov hkrati, se višina spodbude za posamezen ukrep poveča za polovico, vendar lahko ob tem znaša največ 30 odstotkov priznanih stroškov celotne naložbe.

3. Po novem so za pravne osebe na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije v pozivu z oznako 76FS-PO19. Gre za spodbude, ki so lahko v obliki subvencije ali posojila s subvencionirano obrestno mero, za te pomoči velja pravilo de minimis. Višina subvencije je lahko do 20 odstotkov, višina posojila pa do 80 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR plus pribitek nič odstotne točke. Za sofinanciranje je predvidenih kar 18 različnih ukrepov, med temi denimo toplotna izolacija fasade, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter energetska optimizacija v tehnološkem procesu. 

4. Podjetjem so na voljo tudi subvencije za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema ravnanja z energijo v okviru poziva z oznako 75SUB-EPPO17. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije glede rabe energije v podjetju in za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost, pojasnjujejo na Eko skladu. Z uvedbo sistema ravnanja z energijo v skladu s standardom SIST EN ISO 50001 podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje energije z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Subvencija lahko krije do polovice upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV oziroma do polovice upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje energije brez DDV, vendar ne več kot 15 tisoč evrov. 

5. Podjetja lahko dobijo subvencijo v okviru poziva z oznako 66SUB-EVPO19 tudi za nakup ali predelavo do okolja prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji. Subvencije je mogoče dobiti za nakup novega vozila na električni pogon, nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) in za predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. Spodbuda lahko znaša vse do 7.500 evrov v primeru nakupu novega električnega avtomobila.